Stavební dozor – dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Zajistit stavební dozor je povinností stavebníka dle stavebního zákona pro každou stavbu prováděnou svépomocí.

Stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za dodržení obecných požadavků na výstavbu i jiných technických předpisů, rozhodnutí a opatření vydaných k uskutečnění stavby. Dále sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě, působí k odstranění závad při provádění stavby. Stavebníkům kteří provádí stavbu svépomocí a daná stavba bude určena k bydlení (např. rodinný dům), nebo jde-li o změnu stavby která je kulturní památkou, vyplývá ze zákona povinnost zajistit její vedení stavbyvedoucím (§ 160 odst. 4 stavebního zákona). Stavbyvedoucí – osoba která odborně vede realizaci stavby je osoba která musí mít autorizaci v daném oboru dle zákona č. 360/1992 Sb.

Stavební dozor má nezastupitelnou úlohu v tom, že vám jako investorovi může ušetřit hodně peněz, protože pohlídá kvalitu a technologické postupy stavby, takže se vyhnete zbytečným reklamacím a nepříjemným zjištěním typu, že někde není, co tam být mělo, že je práce provedena nekvalitně atd.

Stavební dozor garantuje a zajistí komplexní kvalitní výstavbu, použití materiálů dle projektové dokumentace, dodržení a kvalitu technologických postupů, provedení všech částí stavby v souladu s dokumentací i podmínkami vyplývajícími ze stavebního povolení.

Technický dozor investora – TDI

Technický dozor investora je podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nařízen u staveb které čerpají finance z veřejných rozpočtů a jako zhotovitel je provádí stavební podnikatel. Tuto povinnost stavební zákon ukládá stavebníkovi.

Cílem technického dozoru investora je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

Technický dozor investora je pravá ruka investora, může poradit již ve fázi projektu, čímž se lze vyvarovat nevhodným řešením, při výstavbě hájí zájmy investora, dozoruje realizační firmy, kontroluje, radí, počítá, upozorňuje na možné následné problémy, aby na konci této práce byla naprostá spokojenost investora (stavebníka). Svou činností dokáže ušetřit stavebníkovi čas a nemalé finanční prostředky.